Thông báo tuyển sinh lớp 6 năm học 2021-2022

Đăng lúc: 09:35:21 05/07/2021 (GMT+7)

Thông báo tuyển sinh

PHÒNG GD&ĐT  HÀ TRUNG

TRƯỜNG THCS HÀ TIẾN

 
 

 

 


CỘNG  HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Tiến, ngày 30 tháng 06 năm 2021

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 6 NĂM HỌC 2021-2022

Kính gửi: Phụ huynh học sinh khối 6 năm học 2021-2022 trên toàn xã Hà Tiến.

Thực hiện công văn số 201/PGD&ĐT - ngày 20/5/2021 của Phòng giáo dục và Đào Tạo Hà trung về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 6 THCS năm học 2021-2022, trường THCS Hà Tiến thông báo một số nội dung về công tác tuyển sinh vào lớp 6 THCS năm học 2021-2022 như sau:

1. Phương thức tuyển sinh

- Tuyển sinh theo phương thức xét tuyển.

Căn cứ xét tuyển: Kết quả các môn học và hoạt động giáo dục, mức độ hình thành và phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh; hồ sơ ưu tiên theo quy định (nếu có).

2. Độ tuổi và đối tượng dự tuyển                                                     

          - Là HS  đã hoàn thành chương trình tiểu học, trong độ tuổi quy định.

3. Hồ sơ dự tuyển

a) Đơn xin dự tuyển vào trường THCS (theo mẫu trường THCS Hà Tiến  );

b) Bản chính học bạ tiểu học có xác nhận đã hoàn thành chương trình Tiểu học;

c) Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;

d) Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có);

e) Sổ  hộ khẩu thường trú photo không cần công chứng

4. Thời gian : Ngày 5 và ngày 6 tháng 7 năm 2021.

           5. Địa điểm: Tại trường THCS Hà Tiến

VËy tr­êng THCS Hµ TiÕn th«ng b¸o ®Ó phô huynh vµ häc sinh trong toµn x· ®­îc biÕt vµ thùc hiÖn nghiêm túc . Xin chân thành cảm ơn !

 

Nơi nhận:                                           

- Như kính gửi;                                                                                                                        

- Lưu: VT .

HIỆU TRƯỞNG

     

 

 

Nguyễn Văn Hiền

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

UBND HUYỆN HÀTRUNG                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Phòng GD&ĐT Hà Trung                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

ĐƠN XIN DỰ TUYỂN VÀO LỚP 6 THCS

Năm học 2020–2021

 

                     Kính gửi:    Hiệu trưởng trường THCS Hà Tiến

 

1. Họ và tên học sinh:……………………………….. Giới tính:………………

2. Ngày, tháng, năm sinh: …………../ ………./…………………………………….

3. Nơi sinh: ………………………………………………………………………….

4. Có hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………

5. Hiện đang cư trú tại: ……………………………………………………………

6. Đã học hết chương trình Tiểu học tại trường: ……………………………………

7. Thuộc diện ưu tiên:……………………………………………………………….

8. Kết quả học tập năm lớp 5:

a) Kết quả các môn học

Môn học

Tiếng Việt

Toán

Tự nhiên và XHKH

Lịch sử

và Địa lý

Tiếng Anh

Mức độ đạt được

 

 

 

 

 

Điểm KTĐK cuối năm

 

 

 

 

 

b) Mức độ đạt được về các năng lực (Tự phục vụ, tự quản/Hợp tác/Tự học, giải quyết vấn đề)………………………………………………………………………………

c) Mức độ đạt được về các phẩm chất (chăm học, chăm làm/Tự tin, trách nhiệm/Trung thực, kỉ luật/Đoàn kết, yêu thương):…………………………………………..

9. Đăng ký dự tuyển vào lớp 6 trường THCS Hà Tiến

Xác nhận của trường Tiểu học

………………………………..

Ngày      tháng  8  năm 2020

Người làm đơn

(Họ, tên, chữ ký)

 

 

 

Kiểm tra của trường THCS

              ................................................


 

   HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH                              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Trường Trung học cơ sở                                                       Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

………………………….                                    

      Xã, phường, thị trấn

   ……………………

 

BIÊN BẢN

Tuyển sinh Trung học cơ sở năm học 2020-2021

 

        Hội đồng tuyển sinh trường …………………………………………………………

     đã tiến hành làm việc bắt đầu từ …..giờ ngày….tháng…. năm đến …..giờ ngày….tháng…. năm… tại ………………………………………………………………………………….

 

        1. Thành viên hội đồng tham gia xét tuyển sinh:

 

        a) Có mặt:

 - Chủ tịch: …………………………………….................................................

                            - Phó chủ tịch:…………………………………...............................................

…………………………………….................................................................................

                            - Thư ký:

     ……………………………………...................................................

……………………………………...................................................

                            - Các uỷ viên

     ……………………………………...................................................

……………………………………...................................................

                            - Tổng số có mặt:………………………………

        b) Vắng mặt:

                    - Tổng số vắng mặt: ………………….

                    - Họ, tên và lý do của người vắng mặt:

                    ………………………………………………………………

 

        2. Công việc đã thực hiện:

 

        a) Kiểm tra danh sách và hồ sơ của người học đăng ký dự tuyển sinh:

        - Tổng số người học đăng ký dự tuyển sinh: ………………

                    Trong đó:

                    + Giới tính: ……….. nam, …………nữ

                    + Số người học là người dân tộc thiểu số:…………………………………

                    …………………………………………………………………………….

                    + Độ tuổi: Đúng độ tuổi: ……………, trước tuổi quy đinh………………

                    + Số người học là người dân tộc thiểu số (ghi rõ từng dân tộc)……………...

                    + Người học đã học hết chương trình tiểu học những năm trước:………...

                    + Người học là đối tượng được hưởng ưu tiên:……………

                    + Tổng số người học có đủ hồ sơ theo quy định: …………………..

 

        b) Thực hiện xét tuyển sinh:

        Căn cứ vào Quy chế tuyển sinh và số lượng học sinh xin dự tuyển, hội đồng đã tiến hành xét tuyển học sinh vào lớp 6 THCS năm học 20…-20…, kết quả như sau:

                    - Tổng số người học đăng ký dự tuyển: …………………………

                    - Tổng số người học được tuyển: ……………………………….

        Trong đó:

                    + Nam có: ……………., nữ có: ………………

                    + Số người học được hưởng ưu tiên: ……..……

                    + Số người học là người dân tộc thiểu số (ghi rõ từng dân tộc)………….......

 

        3. Lập danh sách người học được tuyển vào lớp 6 THCS năm học 20…-20…:

                    (có bản danh sách kèm theo)

 

        Biên bản này đã được toàn thể thành viên của hội đồng nhất trí thông qua.

 

……………..ngày    tháng     năm ……..

 

 

Họ, tên và chữ ký của

Các thành viên hội đồng

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

(Họ, tên, chữ ký và đóng dấu)

 

 

 

 


PHÒNG GD&ĐT……………………..

Trường THCS…………………………

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

 

DANH SÁCH HỌC SINH THAM GIA DỰ TUYỂN

VÀO LỚP 6 THCS NĂM HỌC 20…-20…

 

 

TT

Họ và tên

Giới tính

Ngày sinh

Nơi sinh

Hộ khẩu

Thường trú

Kết quả các

Mônhọc

Đánh giá

về năng lực

Đánh giá

về phẩm chất

Ưu tiên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………., ngày…… tháng…...... năm 20…

Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh

(ký tên, đóng dấu)

 

Ghi chú:

- Chủ tịch hội đồng ký nháy từng trang của danh sách;

- Căn cứ vào phương án tuyển sinh đã được phê duyệt, các đơn vị có thể bổ sung thêm các cột, mục thông tin cần thiết.


 

PHÒNG GD&ĐT……………………..

Trường THCS…………………………

 

DANH SÁCH  HỌC SINH ĐƯỢC TUYỂN

VÀO LỚP 6 THCS NĂM HỌC 20…-20…

 

 

TT

Họ và tên

Giới tính

Ngày sinh

Nơi sinh

Hộ khẩu

Thường trú

Kết quả các

Mônhọc

Đánh giá

về năng lực

Đánh giá

về phẩm chất

Ưu tiên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

- Chủ tịch hội đồng ký nháy từng trang của danh sách;

- Căn cứ vào phương án tuyển sinh đã được phê duyệt, các đơn vị có thể bổ sung thêm các cột, mục thông tin cần thiết.

 

 

Ngày    tháng     năm 20…

Danh sách này có ……… học sinh

Bằng chữ: ……………… học sinh   

Hiệu tr­ưởng tr­ường THC

(Họ tên, ký, đóng dấu)     

Ngày    tháng     năm 20…

Danh sách này có ……… học sinh

Bằng chữ: ……………… học sinh  

Tr­ưởng phòng Giáo dục& Đào tạo

(Họ tên, ký, đóng dấu)   

Ngày    tháng     năm 20…

Danh sách này có ……… học sinh

Bằng chữ: ……………… học sinh    

Ký duyệt của Chủ tịch UBND Huyện  

(Họ tên, ký, đóng dấu)

 

  
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

Ý kiến thăm dò